♪ღ*♥هــزار بغــض نشــکــســتــه♪ღ*♥

بیـ ـن مـ ـا فاصـ ـله اسـ ـت

هـ ـر کـ ـه آیـ ـد گـ ـوید:

گریـ ـه کـ ـن، تسکیـ ـن اسـ ـت

گریـ ـه آرام دل غمگیـ ـن اسـ ـت

چنـ ـد سـ ـالی اسـ ـت کـ ـه مـ ـن می گریـ ـم

در پـ ـی تسکینـ ـم

ولـ ـی ای کـ ـاش کسـ ـی می دانسـ ـت

چنـ ـد دریـ ـ ــا

بیـ ـن مـ ـا فاصـ ـله اسـ ـت

مـ ـن و آرام دل غمگینـ ـم
zv3joddy0z0ujh53ycle.jpg
+ نوشته شده در 20 خرداد 1391ساعت 02:46 ب.ظ توسط بــِ هــو یت نظرات (0)